Auteur Archief

VAR wordt vervangen door webmodule

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

Staatssecretaris Weekers van Financiën gaat in een brief in op de mogelijkheden voor een eenduidige definitie van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ ers) in alle wetgeving. Het kabinet geeft hieraan invulling door de ontwikkeling van een webmodule waarbij partijen zelf de beoordeling van de arbeidsrelatie kunnen toetsen. De webmodule, die het bestaande proces van de VAR zal vervangen, biedt daarmee transparantie en zekerheid over de uitleg van de Belastingdienst van de jurisprudentie over de kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Verder vindt het kabinet gewenst dat de balans tussen de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer wordt hersteld. De opdrachtgever moet weer verantwoordelijk worden voor een juiste weergave van de feiten en omstandigheden waarop hijzelf doorslaggevende invloed heeft.

Plan van aanpak

Het is noodzakelijk om te waarborgen dat het onderscheid tussen ondernemer en werknemer in de praktijk op een correcte wijze tot uitdrukking komt. Daarom is er een plan van aanpak gemaakt om de handhaving van de huidige VAR te versterken om zo het misbruik en onjuist gebruik daarvan terug te dringen.

Kamer van Koophandel

Het kabinet wil de webmodule plaatsen bij de Kamer van Koophandel. Hierdoor kan inschrijving in het handelsregister en invulling van de webmodule plaatsvinden bij één loket.

Inzetbaar voor alle wetgeving

Het streven is om de webmodule in de loop van 2013 gereed te hebben. De webmodule zal allereerst worden gebruikt als vervanging van de VAR. Deze ziet dan op fiscale- en socialezekerheidswetgeving. In de toekomst is het streven om de webmodule verder te ontwikkelen en te beoordelen of deze inzetbaar kan worden voor alle wetgeving waar de vraag speelt wie zelfstandige is. Op deze wijze wordt dan maximaal invulling gegeven aan de wens te komen tot een eenduidige en transparante uitleg van het begrip zzp’er in alle wetgeving.

Uw eigen woning vanaf 2013

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in Nieuws, Particulier

Wat verandert er voor u op financieel gebied?

De belastingregels rond de eigen woning en de hypotheekrenteaftrek gaan in 2013 ingrijpend veranderen. Het wetsvoorstel Belastingplan 2013 is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen. Het Belastingplan is op 18 december 2012 door de Eerste Kamer aangenomen. De onderstaande wijzigingen zullen definitief worden ingevoerd.

Verplicht annuïtair aflossen

De eigenwoningschuld (lening waarover u de hypotheekrente mag aftrekken) moet per 1 januari 2013 binnen 30 jaar minimaal annuïtair worden afgelost. Hiermee wil het kabinet het hypotheekrisico voor individuele huishoudens terugdringen. Met het dalen van de schuld is er minder kans op een restschuld of betalingsproblemen. Dat heeft de volgende consequenties:

 • De hypotheekakte heeft een verplicht annuïtair aflossingsschema.
 • Overeenkomsten die verder gaan dan een annuïtair aflossingsschema, zoals een lineaire aflossing, komen ook in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.
 • Op het moment van afsluiten ligt de aflossingsverplichting vast. Voldoet een hypotheeklening niet aan de eisen, dan vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek.

Overgangsregeling voor bestaande hypotheken

Een annuïtair aflossingsschema is alleen verplicht voor hypotheken die na 1 januari 2013 worden afgesloten. Voor bestaande hypotheken geldt het overgangsrecht en verandert er na 1 januari 2013 in grote lijnen niets. Ook niet als u verhuist of uw hypotheek oversluit. De overgangsregeling geldt als:

 • u op 31 december 2012 in het bezit bent van een woning waarop een hypotheek rust.
 • u in 2012 uw woning heeft verkocht en momenteel huurt. De hypotheekschuld van uw voormalige woning valt onder het overgangsrecht, mits u in 2013 opnieuw een woning koopt.
 • u in 2012 een woning koopt*, ook al is dat voor de eerste keer. U valt dan nog onder de huidige fiscale regels en u bent dan niet verplicht een eigenwoningschuld met annuïtaire aflossing aan te gaan om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek.
 • u in 2012 nog onherroepelijk en schriftelijk met een aannemer een verbouwing overeenkomt. Dan valt de daarvoor aangegane schuld nog onder de oude regels, ook als de lening pas in 2013 wordt afgesloten. De verbouwing moet dan wel in 2013 worden afgerond.

* Er is sprake van een gekochte woning in 2012 als u uiterlijk 31 december 2012 een koopovereenkomst bent aangegaan. Die koopovereenkomst mag de gebruikelijke bedingen bevatten zoals een financieringsvoorbehoud en de 3 dagen bedenktijd. Deze bedingen hoeven op 31 december 2012 nog niet verstreken te zijn. Sluit u vervolgens in 2013 een lening af, dan wordt deze lening aangemerkt als een bestaande lening. De lening moet uiterlijk voor 1 januari 2014 zijn afgesloten.

Tip: Als u een financieringsvoorbehoud opneemt, maak dit dan zo specifiek mogelijk. Probeer te onderhandelen over een termijn van 8 weken om de financiering te regelen. Als u een (bank-)spaarhypotheek wilt afsluiten geef dit dan ook specifiek in het voorbehoud aan. Daarnaast kunt u in het voorbehoud de maximale bruto jaarlast en het maximale rentepercentage opnemen. Als u na 1 januari 2013 een duurdere woning koopt of gaat verbouwen aan uw woning en u uw hypotheek verhoogt, dan valt het aanvullende gedeelte van uw financiering wel onder de nieuwe regeling. Dit hypotheekdeel moet u dus minimaal annuïtair aflossen om voor dit gedeelte recht te houden op renteaftrek. In dit geval bestaat uw hypotheek dus uit twee afzonderlijke delen.

 Lening van ouders of buitenlandse lening

De annuïtaire aflossingseisen gelden per 1 januari 2013 ook voor nieuwe: -leningen die in het buitenland zijn gesloten -onderhandse leningen (bijvoorbeeld wanneer kinderen geld lenen van hun ouders voor het kopen van een woning. Of als u geld wilt lenen van uw eigen bedrijf voor de financiering van uw woning)

Voor bestaande buitenlandse leningen en onderhandse leningen geldt de eerdergenoemde overgangsregeling.

Let op: bij een buitenlandse lening of onderhandse lening weet de Belastingdienst niet of u deze daadwerkelijk aflost. Sluit u na 1 januari 2013 een onderhandse lening of een lening in het buitenland af, dan moet u de Belastingdienst informeren over het aflossingsschema. Doet u dit niet, dan heeft u geen recht meer op hypotheekrenteaftrek.

(Bank)spaarhypotheek

Vanaf 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk om de volgende hypotheken in belastingbox 1 af te sluiten:

 • bankspaarhypotheek (Spaarrekening Eigen Woning of SEW)
 • spaarhypotheek (Kapitaalverzekering Eigen Woning of KEW)
 • spaarbeleggingshypotheek (Beleggingsrecht Eigen Woning of BEW)

Maar in bepaalde situaties geldt het overgangsrecht:

 1. Als u nu reeds een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek heeft en van plan bent alsnog een bankspaarrekening af te sluiten voor de aflossing. Als u de bestaande aflossingsvrije hypotheek wilt omzetten naar een bankspaarhypotheek, dan moet de hypotheek uiterlijk 31 maart 2013 zijn omgezet. Na deze datum is het voor u niet meer mogelijk om een SEW, KEW of BEW (box 1) af te sluiten.
 2. Als u reeds een lopende box 1 polis of -rekening heeft (SEW, BEW of KEW). Heeft u in 2012 een lopende box 1 KEW, BEW of SEW en koopt u in 2013 een nieuwe woning of sluit u uw hypotheek over naar een andere bank? Dan kan de KEW, BEW of SEW worden voortgezet, waarbij de huidige fiscale spelregels blijven gelden. Ook zal de vrijstelling naar verwachting jaarlijks worden geïndexeerd. Als aanvullende voorwaarde geldt wel dat de premie of inleg niet mag worden verhoogd en de looptijd mag niet worden verlengd. Ook het omzetten van een SEW, BEW of KEW in een andere SEW, BEW of KEW (bijvoorbeeld omdat u wilt sparen in plaats van beleggen) blijft mogelijk.
 3. Als u een lopende box 3 polis of – rekening heeft. Heeft u aan de huidige hypotheek een spaar- of beleggingsproduct gekoppeld die is ondergebracht in box 3 (zoals bijvoorbeeld een beleggingsrekening, beleggingspolis of spaarpolis) dan kunt u deze polis tot 1 april 2013 nog oversluiten naar een KEW, BEW of SEW (box 1). Kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten voor 15 september 1999 behouden hun eigen waardevrijstelling in box 3 van maximaal € 123.428, mits men zich aan de voorwaarden houdt die bij dergelijke verzekeringen van toepassing zijn.
 4. Als u in 2012 een woning koopt. Een bijzondere uitzonderingssituatie ontstaat als u in 2012 een nieuwe woning heeft gekocht (of in 2012 gaat kopen). Belangrijk hierbij is dat er uiterlijk 31 december 2012 tussen koper en verkoper een onherroepelijke koopovereenkomst is getekend (de juridische overdracht bij de notaris mag wel in 2013 plaatsvinden). De gebruikelijke bedingen zoals bedenktijd en financieringsvoorbehoud vormen overigens geen beletsel om in aanmerking te kunnen komen voor deze uitzondering. In deze situatie blijft het voor u toegestaan om in 2013 een nieuwe KEW, BEW en SEW (box 1) af te sluiten waarbij u kunt blijven profiteren van de huidige fiscale regels.

 Verlenging crisismaatregelen

De crisismaatregelen die in 2010 in de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn opgenomen, zijn een jaar verlengd. Deze crisismaatregelen betreffen:

 • de verlenging met een jaar van de termijn van dubbele renteaftrek bij een leeg te koop staande woning en een in aanbouw zijnde woning met een jaar terwijl in een andere eigen woning wordt gewoond.
 • de tijdelijke verhuur van de leeg staande woning op basis van de leegstandswet. De woning valt dan in box 3. Na tijdelijke verhuur kan deze woning binnen de verhuistermijn terugvallen in box 1 en bestaat weer recht op renteaftrek. Gedurende deze hele periode wordt de bijleenregeling niet toegepast. Deze periode is dus maximaal het jaar van leeg in de verkoop zetten plus de 3 daaropvolgende jaren.

Minister Blok van Wonen heeft aangegeven dat deze crisismaatregelen met een jaar worden verlengd. De Tweede Kamer is hiermee akkoord gegaan.

Restschuld

 • De rente over restschulden die zijn ontstaan bij de verkoop van een woning vanaf 29 oktober 2012 is aftrekbaar. De duur van de aftrek is door het kabinet gesteld op 10 jaar. De termijn van 10 jaar geldt voor restschulden die uiterlijk zijn ontstaan op 31 december 2017. Ook de rente over een restschuld die niet minstens annuïtair wordt afgelost, is aftrekbaar.
 • Minister Blok geeft aan uit te zoeken in hoeverre banken weigeren restschulden te financieren.

Betalingsproblemen en aflossen

Sluit u na 1 januari 2013 voor de eerste keer een hypotheek af en lost u vervolgens onvoldoende af, dan kunt u de achterstand in het volgende kalenderjaar inhalen zonder het recht op aftrek te verliezen. Als u aannemelijk kunt maken dat u vanwege betalingsproblemen niet aan het aflossingsschema kon voldoen, kunt u uiterlijk na vier jaar een nieuw aflossingsschema laten vaststellen. Ook dan behoudt u de renteaftrek. Slaagt u er toch niet in voldoende af te lossen, dan beschouwt de Belastingdienst de hypotheeklening niet meer als eigenwoningschuld. U verliest dan het recht op hypotheekrenteaftrek. Eerder afgetrokken rente wordt niet ongedaan gemaakt.

Beperking NHG wordt teruggedraaid

Bestaande spaar- en aflossingsvrije hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kunnen worden meegenomen naar een volgende woning zonder dat eigenaren worden verplicht de hypotheek annuïtair af te lossen. Ook na 2013 kan NHG tot de mogelijkheden behoren voor bestaande hypotheken, ook als de bestaande hypotheken op dit moment zonder NHG zijn gefinancierd.

Maximum percentage hypotheekrenteaftrek wordt verlaagd

Naast de hierboven genoemde maatregelen is in het regeerakkoord afgesproken dat per 1 januari 2014 het maximale percentage waartegen de hypotheekrente in aftrek kan worden gebracht in 28 jaar wordt verlaagd van 52% naar 38%. De definitieve uitwerking van deze maatregel en van eventuele aanvullende maatregelen zal pas in 2013 gebeuren. Daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over.

Schenking in verband met de eigen woning

De leeftijdsgrens van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting gaat van 18-35 jaar naar 18-40 jaar. De verhoging van deze leeftijdsgrens geldt ook voor een aanvullende schenking ten behoeve van de eigen woning. Indien voor 2010 gebruik is gemaakt van de toen bestaande verhoogde schenkingsvrijstelling, mag als men onder de nieuwe criteria valt, alsnog gebruik worden gemaakt van de extra vrijstelling ten behoeve van de eigen woning

 

De belastingdienst verstuurd verkeerde brieven

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in Nieuws, Particulier

De Belastingdienst heeft duizenden Nederlanders per abuis een brief gestuurd die niet voor hen was bestemd. In die brief stond dat de wijze van uitbetaling van de kinderopvangtoeslag zou veranderen omdat ze een inburgeringscursus, re-integratietraject of studie volgden.

Een woordvoerder van de Belastingdienst heeft een bericht hierover in de Volkskrant van bevestigd.

De fout is ontstaan door een menselijke fout bij de Belastingdienst. Gegevens zijn daardoor verkeerd aan elkaar gekoppeld. Daardoor is de brief bij de verkeerde huishoudens in de bus terechtgekomen. ‘De Belastingdienst herstelt de fout snel. Iedereen krijgt binnenkort een brief. De mensen hoeven zelf niks te doen,’ aldus de woordvoerder.

 

Toeslagen 2013 berekend

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Particulier, ZZP-er

De Belastingdienst heeft de Toeslagen voor 2013 berekend. Uiterlijk 18 december ontvangen aanvragers hun beschikking thuis.

Belang juiste Toetsingsinkomen

Met ingang van 2013 moet u rente aan Belastingdienst/Toeslagen betalen als uit de definitieve berekening blijkt dat u toeslag moet terugbetalen. Geef wijzigingen daarom zo snel mogelijk door. De maximale inkomensgrens voor zorgtoeslag is verlaagd. U krijgt geen zorgtoeslag meer als uw inkomen hoger is dan € 30.939. Bij partners mag het gezamelijke inkomen maximaal € 42.438 zijn.

Geen toeslag meer in 2013?

Aanvragers kunnen nu al via Mijn toeslagen zien hoeveel toeslag zij krijgen. De mensen die in 2012 een toeslag kregen en deze niet meer voor 2013 ontvangen, krijgen deze week een brief waarin de Belastingdienst uitlegt welke voorwaarden zijn veranderd.

Veranderingen toeslagen 2013

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Particulier, ZZP-er

Voor het jaar 2013 zijn er diverse veranderingen betreffende de diverse toeslagen. De Belastingdienst/Toeslagen gaat strenger controleren of de gegevens die u doorgeeft, juist zijn. Is dit niet het geval, dan Belastingdienst/Toeslagen u een boete opleggen. Geef dus op tijd wijzigingen door. Dit kunt u doen door contact op te nemen met ons kantoor. Hieronder zullen wij de verschillende veranderingen even voor u op een rijtje zetten.

Regels toeslagpartner gewijzigd

De regels voor het hebben van een toeslagpartner veranderen. Ze worden grotendeels gelijk aan de regels voor fiscaal partnerschap. Een paar voorbeelden:

 • U woont ongehuwd samen met uw partner en 1 van u heeft een minderjarig kind. Uw partner is dan uw toeslagpartner.
 • U woont met een aantal mensen in een studentenhuis. Was uw huisgenoot uw toeslagpartner, dan wordt hij nu uw medebewoner.
 • U hebt een verzoek bij de rechtbank ingediend voor scheiding van tafel en bed en u woont niet meer op hetzelfde adres. Dan bent u niet meer elkaars toeslagpartner.

Toetsingsinkomen verandert

Vanaf januari wordt uw loonstrook eenvoudiger door de Wet uniformering loonbegrip. Door deze wet verandert uw toetsingsinkomen. Dit kan gevolgen hebben voor uw toeslag(en). Belastingdienst Toeslagen heeft de toetsingsinkomens zo veel mogelijk aangepast. Let op uitzonderingen zoals bij zelfstandig ondernemers. Controleer daarom altijd uw toetsingsinkomen. Klopt dit niet? Neem dan even contact met ons op.

Ook rente bij terugbetalen definitieve berekening

Belastingdienst/Toeslagen betaalt u rente als zij toeslagen nabetalen op grond van een definitieve berekening. Met ingang van 2013 moet u rente aan Belastingdienst/Toeslagen betalen als uit de definitieve berekening blijkt dat u toeslag moet terugbetalen. Geef wijzigingen daarom zo snel mogelijk door. Dan krijgt u de juiste toeslag.

Dwangsom

Met ingang van 2013 geldt de Wet dwangsom als Belastingdienst/Toeslagen niet op tijd een beslissing nemen. Hebt u vóór 1 januari 2015 geen definitieve berekening over 2013 gekregen? Dan kunt u een dwangsom eisen van Belastingdienst/Toeslagen.

 Zorgtoeslag

De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor uw zorgverzekering. Uw zorgtoeslag wordt daardoor lager. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf moet betalen.

De maximale inkomensgrens voor zorgtoeslag is verlaagd. Bent u alleen? Dan krijgt u geen zorgtoeslag meer als uw inkomen hoger is dan € 30.939. Hebt u een partner? Dan mag uw inkomen samen maximaal € 42.438 zijn.

Hebt u een laag inkomen? Dan gaat de zorgtoeslag omhoog. U krijgt € 115 per jaar erbij als compensatie voor de verhoging van het eigen risico.

Hebt u of heeft uw partner vermogen, zoals spaargeld en beleggingen? U hebt geen recht op zorgtoeslag voor 2013 als uw vermogen op 1 januari 2013 groter was dan:

 • € 101.139 voor een alleenstaande (De vermogensgrenzen voor 2013 zijn nog niet definitief)
 • € 122.278 voor partners (De vermogensgrenzen voor 2013 zijn nog niet definitief)

Huurtoeslag

De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor uw huur. U gaat zelf een groter deel van de huur betalen. De huurtoeslag wordt voor alle huishoudens € 8,80 per maand lager (€ 105,60 per jaar).

Kinderopvangtoeslag

De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor kinderopvang. Voor het 1e kind krijgt u minder kinderopvangtoeslag. Het 1e kind is het kind met de meeste opvanguren. Dat hoeft niet uw oudste kind te zijn. Is uw (gezamenlijke) inkomen € 118.189 of hoger? Dan krijgt u geen kinderopvangtoeslag meer voor het 1e kind. Voor het 2e en volgende kind krijgt u nog wel kinderopvangtoeslag. Deze vergoedingen zijn hetzelfde als in 2012.

Voor ouders met een gezamenlijk inkomen van € 17.230 of lager gaat de toeslag voor het 1e kind niet omlaag.

Beperking kinderopvangtoeslag als u een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus volgt

U krijgt in 2013 kinderopvangtoeslag voor het aantal maanden dat u een traject, een opleiding of een inburgeringscursus volgt. Voor deze maanden bouwt u uren voor kinderopvangtoeslag op, die u kunt gebruiken in 2013. Voor ieder kind per maand maximaal 230 uur:

 • Volgt u een traject naar werk? Dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag voor de maanden dat u daadwerkelijk dit traject volgt.
 • Studeert u? Dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag voor de maanden dat u staat ingeschreven bij een school of instelling.
 • Volgt u een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling? Dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag voor de maanden dat u de cursus volgt.

Hebt u een partner? Dan moet u berekenen wie van u het minste aantal uren kinderopvang nodig heeft. U krijgt kinderopvangtoeslag voor dit aantal uren.

 Kindgebonden budget

Hebt u een laag inkomen, dan krijgt u € 75 meer kindgebonden budget voor uw 2e kind. De bedragen voor de andere kinderen blijven gelijk. Het kindgebonden budget voor ouders met 2 kinderen wordt maximaal € 1.553 per jaar.

Hebt u of heeft uw partner vermogen, zoals spaargeld of beleggingen? U hebt geen recht op kindgebonden budget voor 2013 als uw vermogen op 1 januari 2013 groter was dan:

 • € 101.139 voor een alleenstaande (uw heffingsvrij vermogen uit box 3 + € 80.000) (De vermogensgrenzen voor 2013 zijn nog niet definitief)
 • € 122.278 voor partners (uw gezamenlijke heffingsvrij vermogen uit box 3 + € 80.000) (De vermogensgrenzen voor 2013 zijn nog niet definitief)

De 7 gouden tips voor ondernemers & ZZP-ers

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

Je bent ondernemer en je wil natuurlijk zo min mogelijk belasting betalen! Iedere euro minder is voelbaar in je portemonnee. Je weet dat er erg veel mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld je kosten te drukken of meer aftrekposten op te voeren… maar wat werkt nu echt?? En wat is ook echt belastingtechnisch toegestaan?

Veel ondernemers worstelen met deze vraag. Zeker die ondernemers die hun administratie, aangifte inkomstenbelasting en omzetbelasting zelf verzorgen. Ze lezen wat artikeltjes, kijken op de website van de Belastingdienst en proberen op die manier belasting te besparen.

Uit ervaring bij onze klanten weten wij dat het mogelijk is om wel € 1.000 tot in sommige gevallen € 10.000 of zelfs meer aan belasting te besparen volgens de regels van de Belastingdienst zelf! Er bestaan namelijk heel veel regels en richtlijnen waar je als ondernemer vaak geen weet van hebt.

Wil jij fors op belasting (BTW en IB) besparen, dan hebben wij hier vast een aantal waardevolle belastingtips!

 

Belasting tip 1: Bespaar belasting met je auto

Wat is nu verstandiger; je privé auto zakelijk gebruiken of een auto van de zaak zetten? Het maken van de verkeerde keuze of het niet weten van de belastingvoordelen van je keuze kan je behoorlijk belastingvoordeel kosten. Wist je bijvoorbeeld dat BTW op brandstofkosten en onderhoudskosten van je privé auto die je zakelijk gebruikt deels terug te vragen zijn?

Belasting tip 2: Belastingvoordeel door meewerkende partner

Veel ondernemers worden ondersteund door hun partner. Dit kan een ondersteunde rol zijn (administratie) maar ook een actieve rol. Beide rollen kunnen zorgen voor aanzienlijk belastingvoordeel. Wist je dat het in bepaalde gevallen mogelijk is om de uren van je partner als arbeidskosten op te nemen of de extra aftrekpost meewerkaftrek te realiseren?

Belasting tip 3: Bespaar met een kantoor aan huis

Vroeger waren aftrekmogelijkheden voor het kantoor aan huis zeer ruim. Dit is veranderd, maar er zijn nog steeds veel mogelijkheden om belasting te besparen met je kantoor aan huis, ook als het geen eigen opgang en wc heeft. Zo kun je bijvoorbeeld de BTW van kantoor aan huis op zakelijke kostenposten aftrekken. Slechts 13% van thuiskantoor bezitters doen dit. En jij?

Belasting tip 4: Belasting terugkrijgen door spreiding inkomen

Dit wordt ook wel middeling genoemd; zeer interessant voor mensen die vanuit loondienst de stap maken om voor zich zelf te beginnen. Vaak daalt het inkomen dan tijdelijk. De Belastingdienst heeft hier een hele mooie regeling voor, die vaak zorgt voor een extra belastingteruggave. Jammer dat de meeste ondernemers deze regeling niet toepassen, want het kan heel veel schelen!

Belasting tip 5: Bespaar belasting met een BV

De meeste ondernemers starten met een eenmanszaak of VOF. Dat is te verklaren, maar er komt een punt dat een BV naast aansprakelijkheidsbeperking belastingvoordeel oplevert. Zo zijn de winstbelastingtarieven voor een BV veel lager en het bedrag dat je als salaris uitkeert wordt minder dan 52% belast. Er zijn in Nederland heel veel eenmanszaken of VOF’s die op dit moment gewoon meer inkomstenbelasting betalen dan simpelweg nodig is.

Belasting tip 6: Toegestane kosten opvoeren is minder belasting betalen

Hoe meer kosten, hoe lager de winst. Logisch. Maar welke kosten kun je nog meer opvoeren dan je al hebt gedaan? Of wat kun je veranderen in je bedrijf waardoor nieuwe keuzes leiden tot hogere kosten? Al eens gedacht aan kosten voor studie, arbeidsongeschiktheid, online marketing, het verbeteren van je kantoorruime? Op de juiste manier extra kosten opvoeren is direct besparen op je inkomstenbelasting.

Belasting tip 7: Belasting besparen door te investeren

Veel investeringen voldoen aan de eisen voor investeringsaftrek. Dit betekent dat je 28% van het investeringsbedrag direct kan indienen als extra aftrek. Er zijn heel veel regels die aangeven wat wel mag en niet mag, maar zeker de moeite waard. Wist je bijvoorbeeld dat investeringsaftrek mogelijk is op een iPad, laptop, iPhone, dure aktetas of kantoormeubilair en websites? Gebruik maken van deze regeling levert direct geld op.

Dit zijn ‘slechts’ 7 belastingtips waar je als ondernemer veel belasting mee kunt besparen. Dit artikel is bedoelt om je bewust te maken van de vele mogelijkheden op dit gebied. En zoals voor bijna alles geldt: een goede administratie voeren en belasting besparen (IB en OB) is een specialisme.

Nieuwe website

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in Nieuws

Elshout & Kühn heeft een nieuwe website.

Met deze website willen wij u op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen.

Tips voor de startende ondernemer

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in Tips voor starters

Een ondernemingsplan maken

Heeft u een goed bedrijfsidee? Met een ondernemingsplan maakt u uw idee concreet.

Vraag hierbij hulp aan diverse instanties. Denk daarbij onder andere aan de Kamer van Koophandel, de belastingdienst, de bank en de gemeente.

Inschrijving Kamer van Koophandel

Klaar voor de officiële start van uw bedrijf?  Dan schrijft u uw bedrijf in bij de Kamer van Koophandel.  U ontvangt meteen uw KvK-nummer.

Administratie

Neem een administrateur in de arm. Hij/zij kan u voorzien van goed advies en kan ervoor zorgen dat de administratie vanaf de beginfase juist word bijgehouden, zodat u niet achteraf in de problemen komt.  Uw administratie is de basis voor uw btw-aangifte.

Tips voor de administratie:

 • Laat u goed informeren en adviseren.
 • Open een zakelijke bankrekening.
 • Bewaar alle bewijsstukken (zoals facturen) met betrekking tot de startende onderneming.
 • Ook uw telefoon en internetkosten kunnen bijna altijd als zakelijke kosten opgevoerd worden. Bewaar deze facturen dus goed.
 • Vraag om bonnetjes met BTW, welke op naam zijn geschreven.

 Veel succes!