Archief voor 2013

De belastingdienst besteed extra aandacht aan kosten ondernemers

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

De Belastingdienst gaat extra aandacht besteden aan ondernemers die privé-uitgaven op de zaak boeken. Na een pilot bij 360 ondernemers corrigeerde de fiscus 1,3 miljoen euro aan kosten. Dit is mede aanleiding om de aangiften van een grotere groep onder de loep te nemen.

Ondernemers mogen alleen zakelijke kosten in mindering brengen op hun winst. Privékosten op de zaak boeken, drukt de winst en werkt concurrentievervalsend. De fiscus kwam tijdens een onderzoek een ondernemer tegen die een keuken van € 35.000 op de zaak boekte. Ook was er iemand die de kosten van een saunabezoek met de hele familie als zakelijke kosten op de winst afboekte. Ondernemers die kosten ten onrechte zakelijk hebben geboekt kunnen een navordering van de fiscus krijgen met een  boete die kan oplopen tot 100%.

Dit project maakt deel uit van de inspanningen om toezicht en invordering door de Belastingdienst te versterken. Meer informatie over de aftrek van kosten voor ondernemers is te vinden onder ‘zakelijke kosten’ op www.belastingdienst.nl.

BTW-teruggaven op 1 rekeningnummer

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

Vanaf 1 december verandert de uitbetaling van de btw-teruggave. Door nieuwe wetgeving betaalt de Belastingdienst  vanaf 1 december 2013 uw btw-teruggaven nog maar op 1 rekeningnummer uit. Dit rekeningnummer moet op naam staan van uw ob-onderneming. Subnummers zijn toegestaan. Dit voorkomt vergissingen en helpt fraude tegen te gaan.

Hebt u eerder een teruggaaf van de Belastingdienst ontvangen? De Belastingdienst kijkt voor u na of het rekeningnummer op naam van uw onderneming staat. Als u iets moet doen, ontvangt u vóór 1 maart 2014 bericht van de Belastingdienst. De Belastingdienst blijft op uw huidige rekeningnummer betalen tot u bericht krijgt.

Schenken in 2013 of in 2014?

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Particulier, Starters, ZZP-er

Wat is verstandiger: schenken in 2013 of in 2014?

Eén van de fiscale maatregelen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt, is de verhoging van de extra verhoogde schenkingsvrijstelling naar € 100.000. Deze tijdelijke maatregel is door een Besluit van het Ministerie van Financiën al op 1 oktober jl. van kracht geworden. Deze goedkeuring eindigt op 31 december 2013. Als het Belastingplan 2014 ongewijzigd wordt aangenomen, dan kan ook nog in het kalenderjaar 2014 gebruik gemaakt worden van deze vrijstelling als daar nog niet eerder gebruik van is gemaakt.   Een belangrijke voorwaarde die aan deze schenkingsvrijstelling is gesteld, is dat deze gebruikt wordt voor de eigen woning. Naast het schenken van een eigen woning wordt daaronder begrepen het schenken van een bedrag waarmee de ontvanger:

 • een eigen woning koopt;
 • kosten voor verbetering of onderhoud van de eigen woning voldoet;
 • het recht van erfpacht, opstal of beklemming afkoopt;
 • een eigenwoningschuld (deels) aflost;
 • een restschuld op een verkochte eigen woning voldoet.

Let op! Omdat de verhoging slechts tijdelijk is, bestaat de verleiding daar in de fiscale planning optimaal gebruik van te maken. Voordat geschonken wordt, moet echter heel goed bekeken worden of het geld wel gemist kan worden. Het is immers verstandig een bepaalde buffer aan te houden en voorkomen moet worden dat de schenker te zijner tijd in geldnood komt.

Wanneer komt de schenking tot stand?

De overeenkomst van schenking moet bepalen dat de schenking formeel pas tot stand komt op het moment dat de ontvanger het geld voor de eigen woning besteedt. Is het de bedoeling dat de schenking in 2013 plaatsvindt, dan moet de besteding dus uiterlijk op 31 december 2013 hebben plaatsgevonden. Slechts als er sprake is van verbetering of onderhoud van de eigen woning komt de schenking direct tot stand en moet de overeenkomst van schenking bepalen dat de schenking vervalt voor zover het geld niet binnen een bepaalde periode (het lopende kalenderjaar plus twee jaar) is besteed aan de eigen woning. Er bestaat overigens slechts recht op de schenkingsvrijstelling als daarop bij de aangifte een beroep wordt gedaan.

Schenken in 2013 of in 2014?

Een voordeel van een schenking in 2013 kan zijn dat het geschonken bedrag op 1 januari 2014, de peildatum voor de vermogensrendementsheffing in box 3, niet meer op de bankrekening staat. Dat kan leiden tot een belastingbesparing van maximaal € 1.200.

Een ander argument om al in 2013 te schenken kan zijn om gebruik te kunnen maken van het Besluit, terwijl het formeel de vraag is of het wetsvoorstel Belastingplan 2014 waarin de vrijstelling voor 2014 is neergelegd, ongewijzigd door het parlement wordt aangenomen. Ook bestaat de mogelijkheid dat een ministeriële regeling vanaf 2014 strakkere eisen stelt. Soms kan het slim zijn te wachten tot 2014. Bijvoorbeeld als de schenking bedoeld is om (een deel van) de hypotheek af te lossen en boeterente bij vervroegde aflossing verschuldigd is. Veel banken hebben al aangegeven deze boeterente niet te berekenen voor zover de woning onder water staat, dat wil zeggen voor zover de hypotheek hoger is dan de WOZ-waarde. Omdat deze WOZ-waarde in januari 2014 opnieuw wordt vastgesteld en deze gelet op de dalende huizenprijzen waarschijnlijk lager zal zijn, zal het bedrag dat boetevrij kan worden afgelost waarschijnlijk toenemen.

Schenken in meerdere termijnen

Het schenken in meerdere termijnen kan een oplossing zijn in gevallen waarbij de ontvanger bijvoorbeeld boeterente wil voorkomen wanneer de gehele schenking direct wordt gebruikt voor het aflossen van de eigenwoningschuld. Het schenken in twee termijnen (deels in 2013, het restant in 2014) is mogelijk als de volgende route wordt bewandeld:

 • In 2013 wordt een schenking gedaan waarbij gebruik gemaakt wordt van de extra verhoogde schenkingsvrijstelling van maximaal € 51.407 voor schenkingen van ouders naar kinderen in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar voor de eigen woning;
 • In 2014 wordt een bedrag van maximaal (€ 100.000 minus € 51.407 =) € 48.593 geschonken voor de eigen woning.

Let op! Deze spreiding van de schenking over twee belastingjaren is uitsluitend mogelijk als het kind in 2013 18 jaar of ouder is en de leeftijd van 40 jaar nog niet heeft bereikt.

 

Tarieven inkomstenbelasting gaan omlaag in 2018

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Particulier, ZZP-er

Vanaf 2018 gaat het belastingtarief in de laatste schijf van 52% naar 49,5%.

Door middel van de verlaging van het belastingtarief wil men een compensatie bieden voor het verplicht annuïtair aflossen en de beperking van de hypotheekrenteaftrek, zo meldt de Telegraaf. Vooral mensen met hogere inkomens worden hierdoor momenteel benadeeld.

Het voorstel is afkomstig van D66 en VVD en wordt gesteund door de PvdA, ChristenUnie en SGP.

De tarieven in de eerste en tweede schijf gaan ook omlaag (van 42% naar 38%), aldus de Telegraaf. De belastingverlaging vindt niet op korte termijn plaats. Verwacht wordt dat in 2038 het hoogste tarief onder de 50% zit.

Vanaf 2015 het aantal kindregelingen van 11 naar 4

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Particulier, Starters, ZZP-er

Het kabinet wil het aantal financiële regelingen voor ouders met kinderen vanaf 2015 fors terugdringen. Van de huidige 11 blijven er nog 4 over: de kinderbijslag, het kindgebonden budget (een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen), de combinatiekorting (een fiscale tegemoetkoming voor de combinatie van werken en zorg voor kinderen) en de kinderopvangtoeslag.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven. De overige regelingen, zoals de ouderschapsverlofkorting of de aftrek levensonderhoud kinderen, worden samengevoegd met de bovengenoemde of afgeschaft. Op dit moment is met de kindregelingen een bedrag van 10 miljard euro per jaar gemoeid. De kabinetsplannen betekenen een bezuiniging van 800 miljoen.

De regelingen die Asscher overeind houdt, hebben twee doelen: ze moeten iets doen aan de armoedeval of het ouders mogelijk maken aan het werk te gaan of te blijven. De armoedeval houdt in dat ouders die een uitkering hebben, slechter af zijn als ze een baan aanvaarden omdat ze dan een subsidieregeling kwijtraken.

Het gevolg van zijn voorstellen is dat ouders met een uitkering er iets op achteruitgaan, terwijl werkende ouders er in sommige gevallen flink op vooruitgaan. Volgend jaar bekijkt de minister of er sprake is van ongewenste koopkrachteffecten, zodat hij nog tijdig kan bijsturen.

Asscher volgt met zijn voorstellen in grote lijnen die van zijn voorganger Henk Kamp in de vorige kabinetsperiode. Ook die wilde het mes zetten in het aantal kindregelingen.

Asscher onderstreepte in een toelichting dat het kabinet de kinderbijslag niet inkomensafhankelijk zal maken. Daarover is de afgelopen maanden wel gespeculeerd, maar deze maatregel heeft nooit in zijn bedoeling gelegen, zei de minister. Wel wil hij een vereenvoudiging van de kinderbijslagregeling. Vanaf juli volgend jaar gaat het bedrag stapsgewijs omlaag voor oudere kinderen. Uiteindelijk is er nog maar sprake van één bedrag. Tegenover de verlaging van de kinderbijslag staat dat het kindgebonden budget omhoog gaat.

Arbeidskorting verhoogd met € 250,=

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Particulier, Starters, ZZP-er

De arbeidskorting voor werkenden wordt volgend jaar verhoogd met 250 euro. Die lastenverlichting is onderdeel van het pakket maatregelen van het kabinet voor 2014. De maatregel kost het kabinet volgend jaar 785 miljoen euro.

6 miljard bezuinigen

De 6 miljard euro aan bezuinigingen wordt voornamelijk bereikt door een besparing van 1475 miljoen op de zorg, 1410 in de collectieve sector (onder meer bevriezen salarissen ambtenaren) en een totaal aan lastenverzwaringen van 2670 miljoen euro.

Daarin zit onder meer de maatregel die stamrechten (het fiscaal gunstig apart zetten van een gouden handdruk) per 1 januari 2014 verbiedt. Dat levert het kabinet 830 miljoen euro op. Daarnaast wordt het mogelijk om de bestaande stamrechten op te nemen tegen een belastingtarief van 80 procent van het normale tarief. Dat levert de schatkist 1235 miljoen euro op.

In de zorg wordt volgend jaar 250 miljoen bespaard door het aanpakken van verkwisting en fraude, wordt 320 miljoen gesneden op de zorgtoeslagen en wordt 750 miljoen bespaard op de kosten voor geneesmiddelen.

Verder wordt het mogelijk om 100.000 euro belastingvrij te schenken, mits de ontvanger het geld gebruikt voor een nieuw huis of een renovatie of verbouwing.

Heffingskorting hoge inkomens verdwijnt

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Particulier, Starters, ZZP-er

De algemene heffingskorting van 2.001 euro verdwijnt voor de hoge inkomens. Het verdwijnen van de korting komt in plaats van het inkomensafhankelijk eigen risico voor de zorgverzekering. Hogere inkomens gaan daarmee minimaal 750 en tot ruim 2000 euro netto inleveren. Dat bevestigen Haagse bronnen, zo melden RTL Nieuws en de NOS.

Het gaat om mensen die meer dan 55.991 euro bruto per jaar verdienen. Waarschijnlijk wordt de heffingskorting in stapjes teruggebracht.

Inkomensafhankelijke eigen risico

Volgens het regeerakkoord zouden hogere inkomens een hoger eigen risico (595 euro) krijgen dan laagbetaalden (180 euro). De coalitie ziet af van het inkomensafhankelijke eigen risico, omdat de uitvoering lastig is.

Bezuinigingen

De plannen van het kabinet voor 2014 komen officieel op Prinsjesdag pas naar buiten. Dan moet precies duidelijk worden hoe premier Mark Rutte 6 miljard euro aan bezuinigingen wil doorvoeren. Veel van de maatregelen zijn inmiddels echter al bekend of uitgelekt.

Extra controle op BTW-balansschulden

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

Vanaf maandag 26 augustus 2013 controleert de Belastingdienst extra of ondernemers hun btw-schulden hebben gemeld met een correctie op de btw-aangifte. Het gaat over de periode 2008 tot en met 2012.

Ondernemers die nog geen correctie hebben ingestuurd, kunnen nu een verbeterde aangifte insturen. Zo voorkomen zij een hogere boete. De Belastingdienst vergelijkt de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting met de btw-aangiften. In de vergelijking worden ook de ingediende correcties meegenomen. Wanneer een ondernemer nog een btw-schuld over voorgaande jaren heeft, ontvangt hij een brief van de fiscus waarmee hij de aangiftegegevens kan controleren, vóórdat een aanslag wordt opgelegd.

Sinds een eerdere oproep in mei hebben ruim 22.000 ondernemers hun btw-schulden gemeld, voor een bedrag van meer dan € 76 miljoen.

Wil een ondernemer met een btw-balansschuld voorkomen dat de heffingsrente en boete verder oplopen, dan kan hij nu een verbeterde aangifte indienen met het formulier Suppletie omzetbelasting.

De Belastingdienst wijst verder op een betalingsregeling (Kort telefonisch uitstel voor ondernemers) wanneer iemand zijn schuld niet meteen kan betalen. Meer informatie over de correctie van aangiften staat op de website http://www.belastingdienst.nl.

Gevolgen van SEPA/IBAN voor de administratie

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Particulier, Starters, ZZP-er

De verplichte overgang naar SEPA op 1 februari 2014 houdt meer in dan alleen het vervangen van bankrekeningnummers door IBAN. In de meeste berichten over de invoering van SEPA en IBAN wordt de nadruk gelegd op het vervangen van het huidige bankrekeningnummer door IBAN. Zo wordt het huidige Clieop formaat voor overboekingen en incasso’s vanuit (administratieve) software vervangen door een nieuw formaat en gelden er andere spelregels rondom incasso afhandeling. De gevolgen op een rijtje.

 • Omzetten van bankrekeningnummers naar IBAN en BIC. Bijvoorbeeld voor crediteuren, leden en werknemers. Maak zo nodig gebruik van de IBAN BIC Service (http://www.ibanbicservice.nl/) om voor bestaande Nederlandse rekeningnummers de juiste bijbehorende IBAN en BIC op te zoeken. Voor zakelijke gebruikers is er de IBAN BIC MultiChecker waarmee u van een groot aantal bestaande Nederlandse rekeningnummers in één bestand tegelijkertijd de IBAN en BIC kunt opvragen. Informeer bij uw softwareleverancier(s) naar ondersteuning van deze IBAN BIC Service.
 • De IBAN en BIC vermelden op uitingen als offertes, orders, facturen, websites, e.d.
 • Voor overschrijvingen is er bij de omschrijving ruimte voor 140 posities en de betalingsreferentie biedt ruimte voor 35 posities. SEPA-bestanden kunnen groter zijn. Houdt rekening met de maximum aan te leveren bestandsformaten bij de betreffende banken.
 • Voor acceptgiro’s is sprake van een gewijzigde indeling van de acceptgiroformulieren. Drukwerk moet daarop aangepast worden. Specificaties vindt u op http://www.acceptgiro.nl/. Vanaf 1 juli 2013 kunnen banken de IBAN-Acceptgiro verwerken.
 • Voor IDEAL is er een SEPA variant. Dit is van belang voor ondernemingen die IDEAL gebruiken voor online betalingen, bijvoorbeeld in combinatie met een webshop.
 • Voor incasso’s is de impact het grootst. Zo moet u rekening houden met het volgende: Nieuwe termijnen incasso’s; een eenmalige incasso moet minimaal 5 werkdagen voor de verwerkingsdatum opgestuurd zijn. Voor doorlopende machtigingen is deze termijn minimaal 2 werkdagen en 5 dagen bij de eerste keer. Bekijk of zo mogelijk administratieve processen aangepast moeten worden in verband met de nieuwe verwerkingstijden. Voor incasso moet een ondernemer in elk geval een Europees incassocontract afsluiten met zijn bank, waarbij deze een Incassant-ID ontvangt. Dit geldt ook als een ondernemer al een incassocontract heeft lopen bij de bank. De voorwaarden en bijvoorbeeld contractlimieten kunnen per bank verschillend zijn. Elke ontvangen machtiging voor een Europese incasso moet worden voorzien van een kenmerk. In combinatie met het Incassant-ID zorgt dit kenmerk ervoor dat alle incasso-opdrachten gerelateerd kunnen worden aan een specifieke machtiging. Dit geldt óók voor al lopende machtigingen. Naast het Incassant-ID en het kenmerk moet de datum ondertekening machtiging Europese incasso vastgelegd worden in de administratie. Er moet een nieuw machtigingsformulier ontworpen worden voor de Europese incasso. Specificaties zijn beschikbaar. Het niveau van de machtiging is een aandachtspunt. Zo kan, in geval van verzekeringen, gewerkt worden met een machtiging per verzekerde (voor alle polissen) of bijvoorbeeld met een machtiging per polis. Dit laatste werkt uiteraard door in de administratie. De reden van incasso hoeft niet op de machtiging vermeld te worden. Wel moet de reden, voorafgaand aan de machtiging, duidelijk op een factuur of andere aankondiging vermeld worden. Huidige doorlopende machtiging Bedrijven (zakelijke incasso’s) kunnen niet geschikt gemaakt worden voor SEPA incasso omdat de debiteur geen terugboekingsrecht meer heeft bij de SEPA incasso. Er moet dan een nieuwe machtiging gevraagd aan klanten, waarbij duidelijk is dat geen sprake is van terugboekingsrecht. Bij het doen van incasso is sprake van een verplichte vooraankondiging. De debiteur (klant) moet geïnformeerd worden over het te incasseren bedrag en de exacte datum van incasso. Euro incassobatches worden niet meer standaard via Equens aangeleverd. Informeer bij de bank op welke manier(en) Euro incassobatches aangeleverd kunnen worden. Houdt er rekening meer dat het papieren overzicht met niet gelukte incassoposten en het Verwinfo uitvalbestand van Equens dan vervalt.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief en slechts ter illustratie om aan te geven dat de implementatie van SEPA meer betekent dan alleen de installatie van nieuwe software. Zorg dat u op tijd de consequenties voor uw administratie in kaart brengt. Maak vervolgens een stappenplan op basis van de relevante punten en start op tijd met de voorbereiding. Want 1 februari 2014 is dichterbij dan u denkt.

 

Btw-nummer op factuur niet verplicht bij verkopen aan particulier

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

Ondernemers hoeven hun btw-nummer niet op de factuur te vermelden bij verkopen aan particulieren. Dit nummer hoeft alleen te worden vermeld als het nodig is.

Het is verplicht om het btw-nummer op de factuur te vermelden bij verkopen aan andere ondernemers. Is de afnemer een particulier? Dan hoeft het btw-nummer niet te worden vermeld.

Uitzonderingen

Hierop zijn een aantal uitzonderingen, zoals bij de verkoop van een nieuw of weinig gebruikt vervoermiddel aan een afnemer in een ander EU-land, bij afstandsverkopen en voor groothandelaren in levensmiddelen, dranken en tandheelkundige grondstoffen of tandtechnische werken.

Heeft de ondernemer een internetsite? Dan is hij ook niet verplicht zijn btw-nummer hierop te vermelden.