Archief voor 2014

In 2015 geldt de Werkkostenregeling voor iedereen

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters

In 2015 krijgen alle werkgevers te maken met de Werkkostenregeling. Neem daarom nu alle

vergoedingen, verstrekkingen en voorzieningen die u ter beschikking stelt aan uw personeel

onder de loep. Dan is uw loonadministratie up-to-date en komt u niet voor vervelende

De fiets van de zaak, het kerstpakket, de bedrijfsfitness, de bedrijfslunches, een laptop, een

smartphone, het personeelsuitje, het zijn maar een paar van de vergoedingen, verstrekkingen en voorzieningen die werkgevers aanbieden aan werknemers. Op 1 januari 2015 veranderen de fiscale spelregels hiervoor. Vanaf dat moment is de Werkkostenregeling verplicht.

Administratie aanpassen

Overigens is deze regeling niet nieuw. Vanaf 2011 hadden werkgevers de keuze tussen de

Werkkostenregeling en de regeling “vrije vergoedingen en verstrekkingen”. Met ingang van 1 januari 2015 bestaat deze keuzemogelijkheid niet meer en krijgt elke werkgever te maken met de Werkkostenregeling. De werkgevers die al eerder kozen voor de Werkkostenregeling

krijgen met een paar veranderingen te maken (zie kader). Degenen die tot nu toe gebruik

maakten van de regeling “vrije vergoedingen en verstrekkingen” doen er verstandig aan om

tijdig in kaart te brengen wat ze precies vergoeden, welke afspraken hiervoor gelden en als het nodig is hun administratie aan te passen.

Wat is loon?

Bij de Werkkostenregeling gaat het om loon. Dit kan zowel geld zijn als loon in natura.

Daarom is het belangrijk te weten wat precies tot het loon behoort. Loon is alles wat de

werknemer op basis van zijn dienstbetrekking ontvangt. Niet alleen het loon, maar ook de

vergoedingen en verstrekkingen die de werkgever niet ter beloning geeft.

Intermediaire kosten – de werknemer koopt iets voor het bedrijf en u betaalt het bedrag terug dat de werknemer heeft voorgeschoten – zijn bijvoorbeeld geen loon. Deze kosten vallen niet onder de Werkkostenregeling. Daarnaast zijn er vormen van loon waarvoor een gerichte vrijstelling bestaat. Dit zijn onder andere studie- en opleidingskosten of de kosten voor woonwerkverkeer. Aan gerichte vrijstellingen zijn voorwaarden verbonden. Gerichte

vrijstellingen komen niet ten laste van de vrije ruimte. Ook zijn er vormen van loon in natura

waarvoor een nihilwaardering geldt. Voorbeelden hiervan zijn fitness op de werkplek, de

vaste computer op de werkplek en onder bepaalde voorwaarden bedrijfskleding. De

nihilwaardering geldt voor vrijwel alles wat een werkgever op de werkplek ter beschikking

stelt. Als er een nihilwaardering geldt, komt deze ook niet ten laste van de vrije ruimte.

Eindheffing

In de Werkkostenregeling kunnen werkgevers maximaal 1,2 procent van het fiscale loon

besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Deze 1,2 procent is de vrije ruimte.

Werkgevers moeten deze vergoedingen en verstrekkingen wel in hun administratie opnemen als eindheffingsloon. Hiervoor geldt de gebruikelijkheidstoets. Vergoedingen en verstrekkingen die niet worden aangemerkt als eindheffingsloon gelden als ‘gewoon’ loon,

waarover de werknemer belasting betaalt. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt de

werkgever loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80 procent. Daarom is het zo

belangrijk om alle vergoedingen en verstrekkingen tijdig in kaart te brengen en te gaan

werken volgens de regels van de Werkkostenregeling.

 

Zó stapt u over op de Werkkostenregeling:

Stap 1: Weet hoe de werkkostenregeling werkt.

Stap 2: Zet uw arbeidsvoorwaarden op een rij.

Stap 3: Bepaal wat de werkkostenregeling betekent voor uw arbeidsvoorwaarden.

Stap 4: Pas uw arbeidsvoorwaarden aan.

Stap 5: Pas uw administratie aan.

Stap 6: Bepaal of de vergoedingen en verstrekkingen loon zijn.

Stap 7: Ga na of de vergoedingen en verstrekkingen onder de gerichte vrijstellingen

of nihilwaarderingen vallen.

Stap 8: Kies: eindheffingsloon (vrije ruimte) of loon werknemer.

Stap 9: Bereken de vrije ruimte.

Stap 10: Bereken over het bedrag boven de vrije ruimte 80% eindheffing.

 

Wijzigingen in de Werkkostenregeling per 1 januari 2015

– De vrije ruimte wordt 1,2 procent van het fiscale loon.

– Gereedschap, computers en smartphones zijn vrijgesteld als ze voldoen aan het

noodzakelijkheidscriterium.

– Korting op bedrijfsproducten is onder voorwaarden vrijgesteld.

– Voor een aantal voorzieningen op de werkplek vervalt het onderscheid tussen

vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen.

– De eindheffing over het bedrag boven de vrije ruimte mag op concernniveau berekend

worden. Stichtingen mogen de concernregeling gebruiken bij financiële,

organisatorische en economische verwevenheid.

– Toetsing mag eens per jaar plaatsvinden in plaats van per aangiftetijdvak.

Huishoudtoeslag voorlopig van de baan

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Particulier, ZZP-er

De huishoudtoeslag, die andere toeslagen zou moeten vervangen, gaat voorlopig niet door. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft de Tweede Kamer maandag laten weten dat invoering in 2015 niet lukt. Dat heeft te maken met uitvoeringsproblemen. Voor de periode na 2015 kijkt het kabinet naar een alternatief.

Door het niet doorgaan van de huishoudtoeslag loopt het kabinet vanaf volgend jaar een ingeboekte bezuiniging van 1,2 miljard mis. In 2015 gaat het om 600 miljoen euro. Daarvoor worden alternatieven gezocht, meldt Asscher.

De huishoudtoeslag, door Asscher inmiddels omgedoopt in huishoudentoeslag, zou vanaf volgend jaar de huidige zorgtoeslag, de huurtoeslag, het kindgebonden budget en een toeslag voor ouderen moeten vervangen. Maar volgens Asscher stuitte dat op juridische problemen.

Een van de gevolgen zou zijn dat de export van uitkeringen fors zou toenemen. Om dat te voorkomen zou de huishoudtoeslag opgedeeld moeten worden in componenten. Dat zou volgens de Belastingdienst te complex zijn. Het kabinet concludeert daarom dat de huishoudtoeslag in de huidige vorm niet mogelijk is.

Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) zegt niet verbaasd te zijn dat het plan wordt uitgesteld. De constructie was volgens hem altijd al wankel. Het probleem moet volgens hem gauw worden opgelost want het financieringstekort mag niet oplopen. Hij vraagt zich af of er nu nog wel meevallers te verdelen zijn bij de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar.

Ook Wouter Koolmees (D66) wil dat deze kwestie gauw opgelost wordt. Het is volgens hem nog maar te bezien wat de gevolgen zijn voor de onderhandelingen over de begroting. ‘Er zijn altijd tegenvallers.’

32 en 33 maart bestaat in 2014!

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in Nieuws, Particulier

Vanwege een storing bij de website van de Belastingdienst ’s avonds 31 maart is besloten om belastingplichtigen twee dagen langer de tijd te geven hun IB aangifte 2013 in te leveren.

Aangiften die op 1 en 2 april worden ingediend zullen worden beschouwd als op tijd ingediend. Zie ook de site van de Belastingdienst.

Kamer: kijken naar aanpassing btw-tarief

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA en D66 is bereid te kijken naar een aanpassing van het btw-systeem dat nu een laag (6 procent) en een hoog (21 procent) tarief kent. Ze reageren op een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) waaruit blijkt dat het lage tarief niet helpt bij het herverdelen van inkomen, nadelig is voor kleinere bedrijven en leidt tot het verlies van welvaart.

Middelen

D66-leider Alexander Pechtold pleitte woensdag bij RTLZ voor het middelen van de twee tarieven. Eén tarief van 15 procent kan een stimulans zijn, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Het huidige btw-systeem is volgens hem verouderd en de verdeling tussen laag en hoog is onbegrijpelijk.

VVD-Kamerlid Helma Neppérus staat open voor een nieuw systeem, zodra de overheidsfinanciën op orde zijn. De herziening mag wat haar betreft niet leiden tot belastingverhoging. Zij wil een laag tarief houden voor echte levensbehoeften als eten en drinken. ”De verschillen zijn nu niet uit te leggen, caviavoer valt onder hoog tarief en konijnenvoer weer onder het laag tarief.”

De PvdA is bereid te kijken naar een eerlijker en efficiënter systeem, maar stelt wel voorwaarden. ”Wij zijn er niet voor om zomaar boeken en dagelijkse boodschappen zoals brood, groente en melk 15 procent duurder te maken”, zegt Kamerlid Henk Nijboer.

Ook SP-Kamerlid Arnold Merkies waarschuwt dat als het lage btw-tarief wordt verhoogd, dat leidt tot duurdere boodschappen. En gezinnen met weinig inkomen worden dan relatief zwaarder getroffen omdat zij een groter deel van hun inkomen aan voedsel besteden.

CPB

Volgens het CPB zijn het echter vooral de rijkeren die nu profiteren van het lage tarief, omdat zij bijvoorbeeld vaker uit eten gaan en vaker musea bezoeken. Het is volgens het CPB voor de welvaart van een land beter om de btw-tarieven gelijk te trekken en de lagere inkomens te helpen via inkomstenbelasting en uitkeringen.

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën laat weten de CPB-analyse mee te nemen in zijn reactie op een rapport van de commissie-Van Dijkhuizen, die vorig jaar voorstellen deed voor een herziening van het belastingstelsel. Zijn reactie komt voor de zomer.

 

Geen VAR-WUO meer voor zorgverleners

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

Door een beslissing van de Belastingdienst worden zorgverleners die diensten aanbieden door middel van een bemiddelingsbureau, niet langer als een ondernemer aangemerkt. Hierdoor wordt deze groep benadeeld.

Geen VAR-WUO

Sinds eind 2013 wordt aan de eerdergenoemde ondernemers niet langer de status van VAR-WUO (winst uit onderneming), maar de status van VAR-loon toegekend. Hierdoor worden de zorgverleners vanuit fiscaal oogpunt als werknemers aangemerkt. Als gevolg hiervan hebben zij geen recht meer op de ondernemersfaciliteiten. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de MKB-winstvrijstelling, zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Kort geding

Naar aanleiding van de beslissing van de Belastingdienst heeft een ondernemer een kort geding tegen de Belastingdienst aangespand. Zij vroeg de rechter om een snelle, voorlopige voorziening. Volgens de rechter was er echter geen sprake van een financiële noodsituatie.

Gevolgen

Uit het bovenstaande blijkt dat een kort geding niet de juiste oplossing biedt. Om een VAR-WUO te krijgen, moet de normale bezwaar- en beroepsprocedure doorlopen worden. Een voorlopige voorziening is slechts mogelijk als sprake is van een spoedeisend belang.

Opzettelijk niet betalen van aangiftebelastingen strafbaar

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

Met ingang van 1 januari 2014 is er in het kader van de fraudebestrijding een nieuw instrument aan het instrumentarium van de fiscus toegevoegd wat niet alleen gevolgen heeft voor kwaadwillende, maar ook voor goedwillende belastingbetalers. Het niet, gedeeltelijk niet dan wel te laat betalen van aangiftebelastingen (zoals loon – en omzetbelasting) is met ingang van 1 januari 2014 strafbaar.

De sanctie bedraagt een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vijfde categorie (€ 81.000) of indien dit bedrag hoger is, ten hoogste het bedrag van de te weinig betaalde belasting.

In de praktijk van alle dag komt het wel eens voor dat een ondernemer die als bijvoorbeeld de BTW – aangifte moet worden gedaan, op dat moment nog niet over alle gegevens beschikt en voorlopig dan maar een ‘nihil’ aangifte indient, om in ieder geval de deadline voor indiening te halen, en deze zo snel mogelijk, zodra hij wel over alle relevante gegevens beschikt, laat volgen door een juiste en volledige aangifte. Vanaf 1 januari 2014 loopt deze ondernemer een extra risico. De “nihil” aangifte, die hij bewust heeft ingediend, leidt ertoe dat hij op dat moment ook geen BTW betaald, terwijl die, als hij de juiste aangifte had gedaan, wel verschuldigd was. Dit is een bewust niet betalen en vanaf 1 januari strafbaar!

Achtergrond

De nieuwe maatregel is ingevoerd met het oog op fraudebestrijding waarbij gedacht wordt aan carrouselfraude voor de BTW, de ‘Bulgarenfraude’ met de premies en dergelijke. Zoals evenwel zo vaak met dit soort maatregelen, zijn ze niet beperkt tot kwaadwillende, maar vallen ook goedwillende eronder, zoals de ondernemer in het vorengenoemde praktijkgeval.

Bedacht moet worden dat bij de aangiftebelastingen niet alleen de aangifteverplichting belangrijk is, maar ook de betalingsverplichting. De Belastingdienst kon (en kan) bij een naheffing een bestuurlijke boete opleggen wegens het opzettelijk niet, gedeeltelijk niet of niet tijdig betalen. Zo’n boete is evenwel weinig zinvol als de belastingplichtige bijvoorbeeld een ‘kale kip’ is. De wetgever vindt dat in die gevallen en ook indien sprake is van ernstige feiten ook strafrechtelijk moet kunnen worden vervolgd. Vandaar de nieuwe maatregel, zodat ook gevangenisstraf kan worden geëist. Met het strafbaar stellen van het niet voldoen aan de betalingsverplichting wordt tevens voorkomen dat strafvervolging kan worden vermeden door het alsnog doen van een juiste en volledige aangifte.

Vóór 1 januari 2014 was alleen het niet of niet tijdig doen van een aangifte voor een aangiftebelasting strafbaar gesteld, maar het recht op strafvervolging verviel als alsnog een juiste en volledige aangifte werd gedaan. Deze bepaling voor de aangifte blijft overigens nog steeds onverkort van kracht. De huidige situatie is nu zo dat een onjuiste aangifte kan worden hersteld door een juiste en volledige aangifte. De te late betaling kan evenwel niet meer worden hersteld en het recht van strafvervolging vervalt hier dus niet als alsnog het juiste bedrag wordt betaald.

Maatregel niet beperkt tot kwaadwillende

 De maatregel is dan wel bedoeld voor kwaadwillende, hij is daar echter niet toe beperkt. De maatregel is zo geschreven dat hij geldt voor elke aangifteplichtige.

Geen strafbaarheid

Het strafbaar feit is het niet of niet tijdig betalen. Dat betekent dat de strafbaarheid niet geldt voor bijvoorbeeld BTW – aangiften die tot een teruggave leiden.

Daarnaast is de strafbaarheid in twee gevallen uitgesloten.

 • Van strafvervolging is uitgesloten degene die de ontvanger tijdig heeft verzocht uitstel van betaling te verlenen. Hier wordt onder “tijdig” verstaan: voordat de wettelijke betalingstermijn is verstreken.
 • Strafvervolging is ook niet aan de orde voor degene die onverwijld nadat gebleken is dat het lichaam niet tot betaling in staat is schriftelijk mededeling heeft gedaan aan de ontvanger; dit is een betalingsonmachtmeldigsregeling, die gelijkenis vertoont met de betalingsonmachtmeldingsregeling voor de bestuurdersaansprakelijkheid.

Ten slotte

Daar deze nieuwe regeling ook de goedwillende ondernemers treft, is het nog meer dan al het geval was van belang dat aangiften tijdig, juist en volledig worden gedaan en dat ook het juiste en volledige bedrag aan bijvoorbeeld loonheffing en BTW tijdig worden betaald. Was voor 1 januari 2014 het niet of te laat betalen van BTW en loonheffing niet strafbaar en kon vanuit die optiek het vorenstaande voorbeeld waarbij er een nihil – aangifte BTW werd ingediend, bijvoorbeeld omdat de relevante gegevens nog ontbraken, snel daarna gevolgd door een volledig en juiste aangifte en betaling, het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting niet tot strafbaarheid leiden, is dat na 1 januari 2014 wél het geval. En zoals we gezien hebben kan dit niet geheeld worden door een latere alsnog juiste betaling. Het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting is en blijft strafbaar.

Halfjaar langer de tijd om over te stappen op het Europese betalingssysteem SEPA

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, ZZP-er

Bedrijven in het eurogebied krijgen een halfjaar langer de tijd om over te stappen op het Europese betalingssysteem SEPA. Dat heeft Europees commissaris Michel Barnier (Interne markt) donderdag laten weten. Formeel gezien blijft de huidige deadline van 1 februari staan, maar er komt een extra overgangsperiode van 6 maanden waarin toch nog betalingen kunnen worden gedaan die nog niet aan de nieuwe standaard voldoen.

De Europese Commissie acht dat nodig om de kans op verstoringen van het betalingsverkeer te verkleinen.

Een belangrijk element van SEPA is het internationale bankrekeningnummer IBAN. Dat moet grensoverschrijdende betalingen makkelijker maken. Barnier blijft erbij dat dit nodig is om tot een efficiënte gezamenlijke Europese markt te komen. Hij stelt evenwel vast dat te veel bedrijven nog niet klaar zijn voor de overgang.

‘Ik heb vaak gewaarschuwd dat de overgang te langzaam verliep’, zei de eurocommissaris. ‘En ik roep de lidstaten nogmaals op hun verantwoordelijkheid te nemen en hun inspanningen voor de overstap naar SEPA te versnellen en te intensiveren.’ Hij waarschuwde dat de overgangsperiode na 1 augustus niet zal worden verlengd.

 

Belastingdienst maakt fouten in de voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2014

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, ZZP-er

De Belastingdienst heeft fouten gemaakt in de voorlopige aanslag 2014. Het tarief in de eerste belastingschijf is een stuk hoger dan bedoeld. Dat is ook zo bij het percentage in box 2, waar vooral bedrijven en aandeelhouders mee te maken hebben. De tarieven staan ook nog op het oude, hogere niveau.

Dat schrijft De Telegraaf.  Kamerlid Pieter Omtzigt van het CDA snapt niet dat staatssecretaris Weekers van Financiën de fouten niet automatisch laat aanpassen door de Belastingdienst, maar mensen zelf een nieuwe aanslag laat invullen. ‘Als je zelf fouten maakt bij je belastingaangifte ben je strafbaar. Nu worden die fouten door de Belastingdienst gemaakt en pas 1,5 jaar later gerepareerd als je zelf niks doet’, aldus Omtzigt.

 

Bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak niet strijdig met het Europees recht

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, ZZP-er

De Hoge Raad heeft een aantal uitspraken gedaan over de bijtelling van de btw voor het privégebruik van de auto van de zaak, die leiden tot afwijzing van bezwaren over 2010 en eerder. De Belastingdienst doet daarom het verzoek om bezwaren in te trekken.

De Hoge Raad heeft definitief bepaald dat de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak niet strijdig is met het Europese recht. Daarnaast heeft de Hoge Raad besloten dat de bijtelling niet hoger mag zijn dan de werkelijke waarde van het privégebruik. Ook mag voor auto’s met een hogere CO2-uitstoot de bijtelling hoger zijn dan voor auto’s met een lagere CO2-uitstoot.

Aanvullend besluit staatssecretaris

De staatssecretaris heeft besloten dat voor de periode 1 januari 2008 tot 1 juli 2011 de bijtelling voor het privégebruik van de auto door werknemers beperkt kan blijven tot de btw over 27% van de werkelijke autokosten.

Verzoek fiscus

‘Omdat de uitspraken van de Hoge Raad leiden tot afwijzing van bezwaren over 2010 en eerder, vragen wij u om uw bezwaren die worden afgewezen, in te trekken. U krijgt binnenkort hierover een brief en een formulier waarmee u uw bezwaren kunt intrekken. Deze worden verstuurd in de periode januari tot en met maart 2014. In de brief staat ook wat u kunt doen als u uw bezwaren niet wilt intrekken,’ aldus de Belastingdienst.

 

Belangrijkste wijzigingen in de belastingen voor het jaar 2014

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Particulier, Starters, ZZP-er

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2014. Daarmee zijn de voorgestelde wijzigingen voor de belastingen en toeslagen definitief.

In 2014 veranderen sommige belastingregels. Hieronder vindt u de belangrijkste veranderingen en wat ze in het kort inhouden. 

Teruggaven voortaan op één rekeningnummer

Vanaf 1 december 2013 worden alle teruggaven op 1 rekeningnummer uitbetaald. Dat rekeningnummer moet op uw naam staan. Geld dat voor u bestemd is, kan de Belastingdienst voortaan alleen op deze manier aan u overmaken.

Veranderingen in de toeslagen

Hebt u een zorg-, kinderopvang- of huurtoeslag? Of een kindgebonden budget? De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor uw zorgverzekering. Dit heeft onder andere te maken met de verlaging van de premie voor de zorgverzekering. Daarnaast is het maximale inkomen waarbij u nog zorgtoeslag kunt krijgen, verlaagd. Het vermogen waarbij u nog zorgtoeslag kunt krijgen, is verhoogd. De overheid gaat meer bijdragen aan de kosten voor kinderopvang. Ouders met hogere inkomens kunnen dit jaar weer kinderopvangtoeslag krijgen voor het kind met de meeste opvanguren. Vraagt u kinderopvangtoeslag in 2014 aan? Wacht dan niet te lang met aanvragen. De regels voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag zijn veranderd. De bijdrage van de overheid aan de kosten voor uw huurwoning wijzigt dit jaar niet.

Hoogte van belastingschijven en heffingskortingen

De belastingschijven en heffingskortingen worden in 2014 niet aangepast aan de inflatie.

Verdere afbouw uitbetaling algemene heffingskorting

In 2024 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner. De Belastingdienst bouwt deze regeling daarom sinds 2009 stapsgewijs af. U krijgt hier alleen mee te maken als uw fiscale partner na 31 december 1962 is geboren. Voor 2014 is de afbouw in alle gevallen 40%. Anders dan in 2013 is er geen verschillend afbouwpercentage meer voor partners met en zonder thuiswonende kinderen.

Algemene heffingskorting inkomensafhankelijk

Vanaf 2014 wordt de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk. Mensen met een hoger inkomen krijgen daardoor minder korting op hun belasting.

Arbeidskorting hoger voor lonen tot € 40.000

De arbeidskorting voor lonen tot circa € 40.000 gaat tot 2017 stapsgewijs omhoog. In 2014 gaat deze korting omhoog met € 374. U betaalt dus minder belasting over uw loon. Verdient u meer dan circa € 40.000? Dan wordt de arbeidskorting in 2014 lager en betaalt u dus meer belasting.

Tarief 1e schijf inkomstenbelasting omlaag

U gaat minder inkomstenbelasting betalen. Het tarief in de 1e schijf gaat in 2014 namelijk omlaag.

Ontslagvergoeding: stamrechtvrijstelling vervalt

Krijgt u in 2014 te horen dat u wordt ontslagen, dan kunt u een ontslagvergoeding niet meer onbelast omzetten in een stamrecht. Dat betekent dat u direct belasting betaalt over een ontslagvergoeding.

80%-regeling Hebt u een stamrecht of een stamrecht-bv? Of heeft uw werkgever de ontslagvergoeding vóór 15 november 2013 overgemaakt? Dan kunt u in 2014 gebruikmaken van de zogenoemde 80%-regeling: als u het totale stamrecht in 2014 in 1 keer laat uitbetalen, is 80% van dat bedrag belast in box 1 in plaats van het volledige bedrag.

AOW-leeftijd omhoog

Per 1 januari 2014 wordt de AOW-leeftijd 65 jaar en 2 maanden. Daarnaast zijn er plannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Het wetsvoorstel wordt in het voorjaar van 2014 ingediend.

Accijnzen omhoog

Per 1 januari 2014 gaan de accijnzen omhoog:

 • De accijns op diesel stijgt met € 0,03 per liter.
 • De accijns op lpg stijgt met € 0,07 per liter.
 • De accijns op benzine wordt aangepast aan de inflatie.
 • De accijns op alcoholhoudende dranken stijgt met 5,75%.

Veranderingen hypotheekrente eigen woning

Hebt u een eigen woning, dan zijn dit de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2014:

 • Voor de hoogste inkomens gaat de maximale hypotheekrenteaftrek in de 4e schijf omlaag van 52% naar 51,5%. Dit is de zogenoemde tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning. De tariefsaanpassing betekent dat u 0,5% belasting betaalt over de aftrek die ervoor zorgt dat uw belastbaar inkomen in de 4e belastingschijf lager wordt. De komende 28 jaar komt daar steeds 0,5% bij, totdat u in 2042 14% belasting betaalt over dat deel van de hypotheekrenteaftrek.
 • Hebt u (tijdelijk) 2 eigen woningen waarvan er 1 leegstaat? Dan mag u de hypotheekrente maximaal 3 jaar blijven aftrekken.
 • Hebt u uw woning te koop staan en verhuurt u deze woning tijdelijk onder de Leegstandswet? Dan mag u de hypotheekrente weer aftrekken als de woning na de verhuurperiode leegstaat.

Waardering serviceflats voor erfbelasting verandert

Bent u erfgenaam van iemand die in 2012 of 2013 is overleden en hoort de serviceflat van de overledene tot de erfenis? Vanaf 2014 mag u voor de erfbelasting uitgaan van de waarde in het economisch verkeer, als die in belangrijke mate afwijkt van de WOZ-waarde

Een serviceflat is een woning met extra voorzieningen die verplicht worden afgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld voorzieningen voor persoonlijke verzorging, zoals maaltijden en een kapper of een alarmservice.

Verlaagd btw-tarief voor renovatie en herstel verlengd

De tijdelijke verlaging van het btw-tarief naar 6% voor het arbeidsloon bij het verbouwen en herstellen van woningen wordt verlengd tot 31 december 2014. Voor de gebruikte materialen blijft het hoge btw-tarief gelden.

Belasting op leidingwater omhoog

Het tarief van de belasting op leidingwater gaat per 1 januari 2014 omhoog. Ook betaalt u belasting over het volledige waterverbruik en niet langer alleen over de 1e 300m3.

Vrijstelling voor schenkingen omhoog

Sinds 1 oktober is de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 voor schenkingen voor de eigen woning van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar tijdelijk verruimd. Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is deze vrijstelling € 100.000. Bovendien geldt de vrijstelling voor iedere schenking die wordt gebruikt voor de eigen woning. Het hoeft dus geen schenking te zijn van een ouder aan een kind en de ontvanger hoeft niet tussen de 18 en 40 jaar te zijn.

Onder schenkingen voor de eigen woning valt sinds 1 oktober ook een schenking die bestemd is voor de aflossing van een restschuld. Deze verruiming is permanent.

Hebt u al gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 en wilt u gebruikmaken van de tijdelijke verruiming? Dan moet u het al eerder geschonken bedrag aftrekken van de verruimde vrijstelling van € 100.000.

Giften aftrekbaar zonder notariële akte

U kunt vanaf 2014 periodieke giften doen met een onderhandse akte van schenking aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of aan een vereniging met ten minste 25 leden. U hoeft de gift niet meer vast te leggen in een notariële akte om voor aftrek in aanmerking te komen.

Wijzigingen motorrijtuigenbelasting

Voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) verandert per 1 januari 2014 het volgende:

 • Er zijn nieuwe regels voor de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor zuinige personenauto’s. Alleen als u een personenauto hebt met een CO2-uitstoot die niet hoger is dan 50 gram per kilometer, hoeft u ook na 1 januari 2014 geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Het maakt niet uit wat voor motor uw personenauto heeft. De aangescherpte eisen voor de CO2-uitstoot hebben ook gevolgen voor de hoogte van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). De tarieven van bestelauto’s, bijzondere personenauto’s en motorrijwielen veranderen niet.
 • Staat u ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (of zou u ingeschreven moeten staan) en hebt u een voertuig met een buitenlands kenteken dat u in Nederland ter beschikking staat? Dan betaalt u per 1 januari motorrijtuigenbelasting.
 • De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers geldt vanaf 1 januari 2014 alleen nog voor motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Er komt een overgangsregeling voor personenauto’s en bestelauto’s die uitsluitend op benzine rijden, en voor motorrijwielen, bussen en vrachtauto’s die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn, maar nog geen 40 jaar. Personen- en bestelauto’s die rijden op een andere brandstof dan benzine komen niet in aanmerking voor de overgangsregeling. Voor deze voertuigen betaalt u maximaal € 120 per jaar.

Belasting- en invorderingsrente omhoog

De belastingrente en invorderingsrente zijn per 1 april 2014 minimaal 4%. Tot 1 april geldt nog het tarief van 3%.